Hài Chí Tài – Chung Một Mái Nhà – Từ Điển Dịch từ tiếng Bắc sang tiếng Nam

Xem full: https://www.youtube.com/watch?v=Mtxsoqtp7tg
Chí Tài, Hương Thủy, Bé Tí, Uyên Chi – hài kịch Chung Một Mái Nhà Paris By Night 91 Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Thuy Nga Productions, March 27, 2008.

Rate this post

Add Comment